GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem informuje dražebník IMEX REALITY s.r.o. (dále jen „dražebník“) osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci činnosti dražebníka zpracovávány (dále „subjekty údajů“) o jejich právech souvisejících s daným zpracováním. Při zpracování se dražebník řídí právními předpisy, které se týkají zpracování osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zpracování probíhá vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném a daném konkrétním účelem.

Dražebník nakládá s osobními údaji s řádnou péčí a chrání je v maximální možné míře odpovídající technické úrovni dostupných prostředků.

Tento dokument je dle potřeby aktualizován.

Správce

Správcem osobních údajů je dražebník společnost IMEX REALITY s.r.o.. Správce údaje, které získal k naplnění jednoho nebo více účelů, shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Dražebník proto průběžně zavádí a aktualizuje vhodné technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany osobních údajů.

Zpracovávané údaje

Osobní údaje zpracovává dražebník tak, aby jejich okruh byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou shromažďovány. Zároveň dodržuje zákonné povinnosti a chrání své oprávněné zájmy. K osobním údajům mají přístup zaměstnanci dle jejich pracovních povinností. O činnostech zpracování vedeme dražebník záznamy.

Osobní údaje, které může dražebník zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů:

 1. Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno příjmení titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo průkazu totožnosti, číslo účtu, datum narození, datová schránka, podpis, lokalizační údaje, u fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo). U právnické osoby (název společnosti, IČ, DIČ, datová schránka, adresa sídla, doručovací adresa, číslo účtu, údaje o statutárním orgánu- jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu)
 2. Kontaktní údaje – údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem zpětného kontaktu ze strany dražebníka (např. e-mail, telefonní číslo apod.)

Právní tituly, na základě kterých dražebník údaje zpracovává

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Zákon č. 26/2000 Sb.

Proč dražebník údaje zpracovává

Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonných důvodů, na jejichž základě dražebník plní svou funkci. Mnohé údaje musí být následně zpracovávány pro účely archivace.

Jak dlouho jsou údaje uchovávány

Dražebník uchovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou blíže specifikuje zákonná norma, podle které jsou informace zpracovávány. Pokud tato doba není obsažena v právní normě, řídí se dražebník skartačním plánem v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Při nakládání s osobními údaji ctí dražebník pravidla datové minimalizace a nezbytnou časovou omezenost uchovávání.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání osobních údajů dražebník vyžaduje z důvodu zpracování nezbytného pro plnění právních povinností, pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo plnění smlouvy. V těchto případech je předání osobních údajů povinné.

Zdroje osobních údajů

Dražebník zpracovává především údaje, které mu poskytují subjekty údajů. V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování osobních údajů nezbytné, doplňuje tyto údaje o data z dalších zdrojů, a to ze zákonných registrů nebo veřejných rejstříků, stanoví-li tak právní předpis.

Příjemci osobních údajů

Dražebník poskytuje osobní údaje státním orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, apod.

Práva subjektu údajů

Informaci o tom, zda a jaké osobní údaje dražebník zpracovává o konkrétních subjektu údajů, si může tento subjekt vyžádat na základě žádosti.
V rámci dražebníka může subjekt údajů uplatnit svá práva prostřednictvím kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů, který je povinen, zpracovávat podněty a žádosti souvisejících s ochranou osobních údajů.

Právo na přístup může být omezeno zejména z důvodu ochrany obchodního tajemství, duševního vlastnictví, know-how a z důvodu ochrany osobních údajů třetích osob; a dále v případech, kdy by byl přístup k údajům omezen zvláštním právním předpisem.

Další práva subjektů údajů ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, přičemž práva třetích stran však nesmí být dotčena;
 2. žádat jejich opravu, případně doplnění;
 3. žádat o omezení jejich zpracování;
 4. kdykoli vznést námitku proti jejich zpracovávání;
 5. žádat výmaz;
 6. požadovat přenositelnost;
 7. podat stížnost na zpracovávání u dozorovaného úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Veškeré žádosti jsou evidovány v registru žádostí subjektů údajů, včetně popisu způsobu jejich řešení.

V souvislosti s těmito právy platí, že:

 1. v případě opětovné žádosti o informace či další úkony má dražebník právo účtovat poplatek dle administrativních nákladů;
 2. dražebník má právo odmítnout vyhovět žádostem v případě, že subjekt údajů prokazuje svou totožnost nedostatečně.

Totožnost lze prokázat:

 1. při osobním doručení listinné žádosti, prokázáním se pomocí platného identifikačního dokladu;
 2. doručením listinné žádosti opatřené úředně ověřenou pravostí podpisu;
 3. doručením e-mailové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem žadatele;
 4. zasláním žádosti datovou schránkou z datové schránky žadatele.

Kontaktní údaje
Správce: IMEX REALITY s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 1167/12
702 00 Ostrava

Adresa kanceláře:

Černá Louka 3187

702 00 Ostrava

Telefon: +420 603 879 961
E-mail: rkimex@rkimex.cz

ID datové schránky: f9zbnih
IČ: 268 46764
www.drazbyrkimex.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Romana Čápová

Černá Louka 3187

702 00 Ostrava

Telefon: + 420 603 879 961
E-mail: romana@rkimex.cz

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
www.uoou.cz

IMEX REALITY s.r.o.

Adresa kanceláře:
Černá louka 3187, Moravská Ostrava

+420 603 879 961, +420 603 879 961

rkimex@rkimex.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít